ഞായറാഴ്ച പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം സ്വീകരിച്ച് സഭാതാരം എന്ന പദവിയിലേക്ക്. പ്രഫസർ എലിസബത്ത് മാത്യു

https://youtu.be/BMNN05cR0bg