അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ദിവ്യകാരുണ്യ ദർശനങ്ങൾ | അന്നന്നു വേണ്ടുന്ന ആഹാരം

https://youtu.be/oUHLDpsEWiY