റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന മുതിർന്നവരെയും കുട്ടികളെയും കണ്ട നായക്കുട്ടി ചെയ്തത് കണ്ടോ !

https://youtu.be/WYSpogB6gDI