06.05.2021 – பாஸ்கா 5ஆம் வாரம் – வியாழன் | திருப்பலி நற்செய்தி, மறையுரை- Rev.fr.Sundar

https://youtu.be/Fy_DIyCgTMU Watch "06.05.2021 - பாஸ்கா 5ஆம் வாரம் - வியாழன் | திருப்பலி நற்செய்தி ,மறையுரை- Rev.fr.Sundar" on YouTube

रोजरी माला-विनती l Holy Rosary l महिमा का भेद (बुधवार और रविवार) l Day-5 l Shanti Ka Raja

https://youtu.be/nCAatMoXZ48 Watch "퐋퐈퐕퐄 रोजरी माला-विनती l Holy Rosary l महिमा का भेद (बुधवार और रविवार) l Day-5 l Shanti Ka Raja" on YouTube