മാതാവിന്‍റെ വണക്കമാസം 8th May 2020 # Vanakkamasam Prayer 2020 May 8 # Mathavinte Vanakkamasam Day 8

https://youtu.be/Vq7dsum7_Y8

എട്ട് കൂട്ടർ ചുമക്കുന്ന ഖുറൈഷി ദേവൻ! സിംഹാസനസ്ഥാനയാൽ പിന്നെ എഴുന്നേൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ദഅവ യുവാവ്

https://youtu.be/tlX0a5nIfSs Watch "എട്ട് കൂട്ടർ ചുമക്കുന്ന ഖുറൈഷി ദേവൻ! സിംഹാസനസ്ഥാനയാൽ പിന്നെ എഴുന്നേൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ദഅവ യുവാവ്." on YouTube

रोजरी माला-विनती l Holy Rosary l दुःख का भेद (मंगलवार और शुक्रवार ) l Day-7 l SKRC

https://youtu.be/XeKyCMOKkiY Watch "퐋퐈퐕퐄 रोजरी माला-विनती l Holy Rosary l दुःख का भेद (मंगलवार और शुक्रवार ) l Day-7 l SKRC" on YouTube

पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना I 07 May ‍2021 l By- Fr. Anil Dev I Matridham Ashram l SKRC

https://youtu.be/5gHc8eOiIPQ Watch "퐋퐈퐕퐄 पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना I 07 May ‍2021 l By- Fr. Anil Dev I Matridham Ashram l SKRC" on YouTube

தினமும் ஜெபிப்போம் ஜெபமாலை | துயர் நிறை மறை பொருள் | ROSARY | Sorrowful Mystery | செலின்

https://youtu.be/Lrrbt5a2fB8 Watch "தினமும் ஜெபிப்போம் ஜெபமாலை | துயர் நிறை மறை பொருள் | 07.05.2021| ROSARY | Sorrowful Mystery | செலின்" on YouTube

08.05.2021 – பாஸ்கா 5ஆம் வாரம் – சனி | திருப்பலி நற்செய்தி, மறையுரை- Rev. fr. Sundar

https://youtu.be/uaQ5TVxnkOk Watch "08.05.2021 - பாஸ்கா 5ஆம் வாரம் - சனி | திருப்பலி நற்செய்தி ,மறையுரை- Rev.fr.Sundar" on YouTube

മെൽബൺ രൂപതയുടെ അധികാരപരിധി ഓഷ്യാനിയ മുഴുവനിലേയ്ക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചു | MAAC TV NEWS

https://youtu.be/rV3MUqJKqr8 Watch "മെൽബൺ രൂപതയുടെ അധികാരപരിധി ഓഷ്യാനിയ മുഴുവനിലേയ്ക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചു | MAAC TV NEWS" on YouTube

MAY 7 പന്തക്കുസ്താ പരിശുദ്ധാത്മ ആരാധന | Preparation for Pentecost | FR PHILIP NEDUMTHURUTHIYIL V C

https://youtu.be/7IzQg0Xwn04 Watch "MAY 7 പന്തക്കുസ്താ പരിശുദ്ധാത്മ ആരാധന | Preparation for Pentecost | FR PHILIP NEDUMTHURUTHIYIL V C" on YouTube

KONKANI ROSARY 7 MAY 2021 | 7.00 PM |ತೆರ್ಸಾಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ : ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಿಡೆ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕಣ್

https://youtu.be/Zs7CDYE07aQ Watch "KONKANI ROSARY 7 MAY 2021 | 7.00 PM |ತೆರ್ಸಾಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ : ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಿಡೆ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕಣ್ |" on YouTube