07.05.2021 – பாஸ்கா 5ஆம் வாரம் – வெள்ளி | திருப்பலி நற்செய்தி, மறையுரை- Rev. fr. Sundar

https://youtu.be/L1CuXVQsVSg Watch "07.05.2021 - பாஸ்கா 5ஆம் வாரம் - வெள்ளி | திருப்பலி நற்செய்தி ,மறையுரை- Rev.fr.Sundar" on YouTube

भारत देश के लिए माँ मरियम की मध्यस्था से ईश्वर से विशेष प्रार्थना l कोरोना महामारी

https://youtu.be/rs0TbBzjtqk Watch "भारत देश के लिए माँ मरियम की मध्यस्था से ईश्वर से विशेष प्रार्थना l कोरोना महामारी l Shanti Ka Raja" on YouTube

COVID Prayer in GLOSSOLALIA | കോവിഡിനെതിരെ ഭാഷാവരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം | Fr. Thomas Vazhacharickal

https://youtu.be/o7YvqYd-zRg Watch "COVID Prayer in GLOSSOLALIA | കോവിഡിനെതിരെ ഭാഷാവരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം | Fr. Thomas Vazhacharickal" on YouTube

KONKANI ROSARY 6 MAY 2021 | 7.00 PM |ತೆರ್ಸಾಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ : ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಿಡೆ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕಣ್

https://youtu.be/3Rf_ETYGVEQ Watch "KONKANI ROSARY 6 MAY 2021 | 7.00 PM |ತೆರ್ಸಾಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ : ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಿಡೆ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕಣ್ |" on YouTube

കുടുംബത്തെ എങ്ങനെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഉറവയാക്കാം

https://youtu.be/_LhoNaUID48 Watch "കുടുംബത്തെ എങ്ങനെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഉറവയാക്കാം" on YouTube