ദിവ്യബലി വായനകൾ – Pentecost

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 ഞായർ, 23/5/2021 Pentecost - Mass of the Day  (see also Vigil Mass (Extended) and Vigil Mass (Simple)) Liturgical Colour: Red. These readings are for the day of the feast itself: പ്രവേശകപ്രഭണിതം ജ്ഞാനം 1:7 കര്‍ത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ലോകംമുഴുവന്‍ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; എല്ലാറ്റിനെയും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന അതിന് വചനത്തിന്റെ ജ്ഞാനമുണ്ട്, അല്ലേലൂയാ. Or: റോമാ 5: … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ – Pentecost

Advertisement

23.05.2021 – தூய ஆவி ஞாயிறு | Pentecost Sunday | திருப்பலி நற்செய்தி, மறையுரை- Rev.fr.Sundar

https://youtu.be/M6oh-Fbtjko Watch "23.05.2021 - தூய ஆவி ஞாயிறு | Pentecost Sunday | திருப்பலி நற்செய்தி ,மறையுரை- Rev.fr.Sundar" on YouTube

पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए विशेष आराधना ll Anointing Adoration – Fr. Anil Dev l SKRC

https://youtu.be/cYoWTUOha4s Watch "पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए विशेष आराधना ll Anointing Adoration ll By - Fr. Anil Dev l SKRC" on YouTube

Online ധ്യാനം 352: പെന്തക്കുസ്താ ഒരുക്കം 9 – സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് സദാസമയവും! Fr. Thomas Vazhacharickal

https://youtu.be/6At9AaI7Bx0 Watch "Online ധ്യാനം 352: പെന്തക്കുസ്താ ഒരുക്കം 9 - സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് സദാസമയവും! Fr. Thomas Vazhacharickal" on YouTube

പന്തക്കുസ്താ ഒരുക്ക ധ്യാനം 2021 | Day 09 | Pentecost Retreat | Fr. Daniel Poovannathil

https://youtu.be/YRnsMIdGMFw Watch "പന്തക്കുസ്താ ഒരുക്ക ധ്യാനം 2021 | Day 09 | Pentecost Retreat | Fr. Daniel Poovannathil" on YouTube

पेन्तेकोस्त जागरण l Pentecost Vigil l 22 May I By Fr. Anil Dev l Matridham Ashram l SKRC

https://youtu.be/aIrfQsatFgg Watch "퐋퐈퐕퐄 पेन्तेकोस्त जागरण l Pentecost Vigil l 22 May I By Fr. Anil Dev l Matridham Ashram l SKRC" on YouTube

പന്തക്കുസ്ത ഒരുക്ക ധ്യാനം രണ്ടാം ദിവസം | 2021 MAY 22 | SPIRITUAL TEMPEST | GOODNESS TV | ONLINE LIVE

https://youtu.be/twLcqyoPIZo Watch "പന്തക്കുസ്ത ഒരുക്ക ധ്യാനം രണ്ടാം ദിവസം | 2021 MAY 22 | SPIRITUAL TEMPEST | GOODNESS TV | ONLINE LIVE" on YouTube

പരിശുദ്ധ്യാത്മാവിലുള്ള ജീവിതം | എങ്ങനെയാണ് ആത്മാവിൽ നയിക്കപ്പെടുന്നത് | Part 2

https://youtu.be/JjL11ZZDcFo Watch "പരിശുദ്ധ്യാത്മാവിലുള്ള ജീവിതം | എങ്ങനെയാണ് ആത്മാവിൽ നയിക്കപ്പെടുന്നത് | Part 2" on YouTube

ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമവകുപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം l Noble Thomas Parackal

https://youtu.be/YC5-vahhLNw Watch "ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമവകുപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം l Noble Thomas Parackal" on YouTube

REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – May 23, 2021: Sunday

✝️ REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – May 23, 2021: Sunday “Realizing that by our Christian vocation, we are constantly in touch with ‘Fresh Waters’ of Grace, and becoming aware of the worth of the ‘source of life’” (Based on the Solemnity of the Pentecost)An incident is told of a great ship that was stranded … Continue reading REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – May 23, 2021: Sunday