കുരിശുവര തിരുനാൾ | അന്നന്നു വേണ്ടുന്ന ആഹാരം 340

https://youtu.be/7KEuZR8CJRc