ശുദ്ധീകരണസ്ഥലം ഉണ്ടോ? മരിച്ചവർക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമോ? Purgatory – Fr. Daniel Poovannathil

ശുദ്ധീകരണസ്ഥലം ഉണ്ടോ? മരിച്ചവർക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമോ? Purgatory – Fr. Daniel Poovannathil

Advertisements

One thought on “ശുദ്ധീകരണസ്ഥലം ഉണ്ടോ? മരിച്ചവർക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമോ? Purgatory – Fr. Daniel Poovannathil

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s