ആകാശതാരകൾ… Akashathaarakal… Christmas Song by Kester

ആകാശതാരകൾ… Akashathaarakal… Christmas Song by Kester

Song :Akaashathaarakal….
Type : Christmas Song
Lyrics : James Kunnumpuram
Music : Edwin Karikkampillil
Singer : Kester
Chorus : Sneha & Sona
Guidance & Visual Editing : Fr.Xavier Kunnumpuram mcbs
Orchestration and Mixing : Pradeep Tom
Voice Recording :Lal Studio, EKM
Published by Tone of Christ Media
Production : JMJ CANADA INC

Singing Actor : Jobin Jose Velasseril
Violin Playing : Elizebeth Jaison
Group Singing : Salini Jince, Helani Sabu, Ann Maria Binoy, Mareet Paul & Kesia Jince

For the KARAOKE of this song please click on https://youtu.be/PZ-FzTC7Ws0

Lyrics:
ആകാശതാരകൾ ചിരിതൂകും രാവിൽ മംഗളഗീതികൾ പൊഴിയും നിലാവിൽ
മാലാഖാവൃന്ദം നിരന്നിടും പുൽക്കൂട്ടിൽ
ജാതനായ് ലോകൈക നാഥനീശോ

Chorus
ഗ്ലോറിയ… ഗ്ലോറിയ…
ദൈവത്തിനു മഹത്വം
പാടുന്നു മാലാഖ വൃന്ദം
ലോകത്തിനാനന്ദ ഗീതം

കാലികൾ മേയുന്ന താഴ്‌വരയിൽ
കാലിത്തൊഴുത്തിലെ പുൽമെത്തയിൽ
കുളിരാർന്നൊരിരവിലും മന്ദസ്മിതം തൂകി
സ്വാഗതമരുളുന്നോരാരോമലേ…

മഞ്ഞിൻ പുതപ്പണിഞ്ഞ ബേത് ലഹേമിൽ
മന്ദസ്മിതം തൂകി താരകളും
പാടുന്നു സന്തോഷ സദ്വാർത്തയായ്
രക്ഷകനേശുവിൻ ജന്മഗീതം…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s