യൗസേപ്പ് പിതാവിനെപോലെ സ്വപ്‌നം കാണാൻ പഠിക്കണം Morning Mist, Mt 1:20 Fr Alen Chempakamamoottil

യൗസേപ്പ് പിതാവിനെപോലെ സ്വപ്‌നം കാണാൻ പഠിക്കണം | Morning Mist | Mt 1:20 | Fr. Alen Chempakamamoottil

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s