ഓ! കാരുണ്യഈശോ / Divyakarunya Eesho / Devotional Song / Lyrics by Rev. Dr. Berchmans Kodackal

ഓ! കാരുണ്യഈശോ / Divyakarunya Eesho / Devotional Song / Lyrics by Rev. Dr. Berchmans Kodackal

“ഓ! ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോ” എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഭക്തിഗാനത്തിന്റെ വീഡിയോ പരിഷ്കരിച്ചു ഭക്തിസാന്ദ്രമാക്കിയിരിക്കുന്നു. റവ. ഡോ. ബർക്കുമാൻസ് കൊടക്കൽ രചിച്ച്, ഡേവിസ് മച്ചാട് സംഗീതം നൽകി, അനുഗ്രഹീത ഗായകൻ കെസ്റ്റർ ആലപിച്ച ഭക്തിസാന്ദ്രമായ കാവ്യാത്മക ദിവ്യകാരുണ്യ ഗീതം അഭിവന്ദ്യ ആർച്ച്ബിഷപ്പ് ആന്റണി കരിയിൽ പിതാവ് റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു. അതാണ് പരിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുർബാനസ്വീകരണ സമയത്തും ആരാധനയിലും ആലപിക്കാവുന്ന ഈ ഗാനം.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s