വിശുദ്ധവാര ത്രിസന്ധ്യാ ജപം (Vishudhavaara Thrisandhya Japam) – വിശുദ്ധ ആഴ്ച (Holy Week)

വിശുദ്ധവാര ത്രിസന്ധ്യാ ജപം (Vishudhavaara thrisandhya japam) – വിശുദ്ധ ആഴ്ച (Holy Week)

Advertisements

വിശുദ്ധവാര ത്രിസന്ധ്യാ ജപം (Vishudhavaara thrisandhya japam) – വിശുദ്ധ ആഴ്ച (Holy Week)

Mishiha nammukkuvendi maranatholam keezhvazhangi; athe avidunnu kurishumaranatholam keezhvazhangi. Athinal sarveswaran aviduthe uyirthi.
Ella naamatheyum kaal unnathamaaya naamam aviduthekku nalgi.

1 Swargasthanaya njangalude……..

Praarthikaam, Sarveshwara, njangalude karthaavaya eeshomishaha mardhagarude karangalil elpikkapettu, kurishile peedagal sahichu rakshicha ee kudumbathe thrikkanpaarkaname yennu angayodukoodi ennekkum jeevichuvazhunnu njangalude karthaveeshomishiha vazhi angayodu njangal apekshikkunnu. Amen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s