എല്ലാ ക്രിസ്ത്യന്‍ വീടുകളിലുമെത്തട്ടെ 18.8 കോടി കാഴ്ചക്കാര്‍ 85 ഭാഷകളില്‍ The CHOSEN

എല്ലാ ക്രിസ്ത്യന്‍ വീടുകളിലുമെത്തട്ടെ 18.8 കോടി കാഴ്ചക്കാര്‍ 85 ഭാഷകളില്‍ The CHOSEN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s