സിനിമാ പേരിലൂടെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ അവഹേളിക്കുന്നത് ‘ഇത്തിരി കടന്ന കൈ’ ബിഷപ്പ് ഡോ. അലക്സ് വടക്കുംതല

സിനിമാ പേരിലൂടെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ അവഹേളിക്കുന്നത് ‘ഇത്തിരി കടന്ന കൈ’ ബിഷപ്പ് ഡോ. അലക്സ് വടക്കുംതല

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s