ഈശോ, ചേര തുടങ്ങിയ ക്രൈസ്തവ അവഹേളന സിനിമകൾ ബഹിഷ്ക്കരിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ക്രൈസ്തവസമൂഹം | Shekinah News

ഈശോ, ചേര തുടങ്ങിയ ക്രൈസ്തവ അവഹേളന സിനിമകൾ ബഹിഷ്ക്കരിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ക്രൈസ്തവസമൂഹം | Shekinah News

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s