ചന്ദ്രനിൽവെച്ചു നടന്ന ഈ ക്രൈസ്തവ സംഭവം എന്തിന് ശാസ്ത്രം മറച്ചുവെച്ചു? 25 വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം ലോകമറിയുന്നു

https://youtu.be/MFnKTT0D_ys ചന്ദ്രനിൽവെച്ചു നടന്ന ഈ ക്രൈസ്തവ സംഭവം എന്തിന് ശാസ്ത്രം മറച്ചുവെച്ചു? 25 വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം ലോകമറിയുന്നു

സഭയിലെ വലിയ മിഷനറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പിതാവ് യാത്രയായി | Shekinah News

https://youtu.be/J0D9ciPyjx4 സഭയിലെ വലിയ മിഷനറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പിതാവ് യാത്രയായി | Shekinah News

നല്ല മുസ്ലിം മോശം MUSLIM അങ്ങനെ വെല്ലതും ഉണ്ടോ? quran അനുസരിച്ചാൽ തീവ്രവാദി ആകുമോ ?

https://youtu.be/EOrfZUJvK70 നല്ല മുസ്ലിം മോശം MUSLIM അങ്ങനെ വെല്ലതും ഉണ്ടോ? quran അനുസരിച്ചാൽ തീവ്രവാദി ആകുമോ ?

Superbook – The Prodigal Son – Season 2 Episode 12 – Full Episode (Official HD Version)

https://youtu.be/kZkrWQqfDw4 Superbook - The Prodigal Son - Season 2 Episode 12 - Full Episode (Official HD Version) Official Full Episode. Watch more free episodes in the Superbook App (https://bit.ly/prodigal-app) or Website (https://bit.ly/prodigal-site). Want to Know God? Find out How (https://bit.ly/prodigal-discover). Get the latest episodes and help share Superbook (https://bit.ly/prodigal-project). Superbook Season 2 Episode 12 - … Continue reading Superbook – The Prodigal Son – Season 2 Episode 12 – Full Episode (Official HD Version)

Religious Pictures In The Home

https://youtu.be/8nx-Lzb16n8 The Christian veneration of images is not contrary to the first commandment which proscribes idols. Indeed, "the honor rendered to an image passes to its prototype," and "whoever venerates an image venerates the person portrayed in it." The honor paid to sacred images is a "respectful veneration," not the adoration due to God alone:Religious … Continue reading Religious Pictures In The Home

ദിവ്യബലി വായനകൾ Saint Monica on Friday of week 21 in Ordinary Time

ദിവ്യബലി വായനകൾ 27-Aug-2021, വെള്ളി Saint Monica on Friday of week 21 in Ordinary Time Liturgical Colour: White. ____ ഒന്നാം വായന 1 തെസ 4:1-8 നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധീകരണമാണ് ദൈവം അഭിലഷിക്കുന്നത്. സഹോദരരേ, അവസാനമായി ഞങ്ങള്‍ കര്‍ത്താവായ യേശുവില്‍ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയും യാചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു: ജീവിക്കേണ്ടതും ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ടതും എങ്ങനെയെന്നു നിങ്ങള്‍ ഞങ്ങളില്‍ നിന്നു പഠിച്ചു; അതനുസരിച്ച് ഇപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ ജീവിക്കുന്നതു പോലെ ഇനിയും മുന്നേറുവിന്‍. കര്‍ത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തില്‍ ഞങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Saint Monica on Friday of week 21 in Ordinary Time

Inspirational Bible Verses and Quotes to Share with Friends & Family

The Christian Tech-Nerd

Hi, it’s me the Christian Tech Nerd! We don’t know each other, but we must have many of the same beliefs if you’re taking time out of your day to read my blog which I very much appreciate!

My goal in life is to put smiles on people’s faces while at the same time shining a positive light upon Christianity and the word of God!

Please share these below inspiration Bible verses and quotes with your friends and family if they’re feeling down, stressed out, or just having an all-around bad day.

Romans 8:38-39
For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord.

Lamentations 3:22-23
The steadfast love of…

View original post 449 more words

Bible Quotes About Healing

The Christian Tech-Nerd

1 Peter 2:24
He himself bore our sins in his body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By his wounds you have been healed.

Jeremiah 17:14
Heal me, O Lord, and I shall be healed; save me, and I shall be saved, for you are my praise.

Jeremiah 33:6
Behold, I will bring to it health and healing, and I will heal them and reveal to them abundance of prosperity and security.

Isaiah 53:5
But he was wounded for our transgressions; he was crushed for our iniquities; upon him was the chastisement that brought us peace, and with his stripes we are healed.

Psalm 41:3
The Lord sustains him on his sickbed; in his illness you restore him to full health.

View original post

Bible Quotes About Strength

The Christian Tech-Nerd

Isaiah 41:10
“Fear not, for I am with you; be not dismayed, for I am your God; I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand.”

1 Chronicles 16:11
“Look to the Lord and his strength, seek his face always.”

Deuteronomy 31:6
“Be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them for is the Lord your God who goes with you. He will not leave you or forsake you.”

Psalm 29:11
“The Lord gives strength to his people; the Lord blesses his people with peace.”

Isaiah 40:31
“but those who hope in the Lord will renew their strength, They will soar on wings like eagles; they will run and not grow weary, they will walk and not be faint.”

View original post

4 Biblical Reasons Women Can Be Leaders in the Church

The Christian Tech-Nerd

Let the woman learn in silence with all subjection. But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence (1 Timothy 2:11 KJV).

When Paul wrote these words to Timothy, he was instructing the young pastor with regulations to keep worship in an orderly fashion. The people of Ephesus that Timothy pastored had formerly worshipped false gods. The women of that day were mostly idle busybodies who went from house to house gossiping and drinking.

These old habits came with them into Christian worship. They had to be instructed in their new way of life. Apparently, some of the women were trying to take over the worship services. Paul had to take matters in hand and provide guidelines for peaceful assembly.

This was a cultural matter because of the previous lifestyles of most of the congregation. We can apply the…

View original post 1,092 more words

Bible Quotes About Love

The Christian Tech-Nerd

It’s me the Christian Tech Nerd here again! I hope the below Bible Quotes About Love bring a smile to your face today!

1 Peter 4:8
Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins.

Luke 6:27-28
“But to you who are listening I say: Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you.”

John 15:12
“My command is this: love each other as I have loved you.”

1 Corinthians 13:4-8
“Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails..”

1…

View original post 30 more words

REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – Aug 27, 2021: Friday

✝️ REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – Aug 27, 2021: Friday “Being inspired by St Monica to live authentic and sincere Christian lives, keeping aflame the flame of hope and love!” (Based on 1 Thess 4:1-8 and Mt 25:1-13 – Friday of the 21st Week in Ordinary Week) The entrance of a particular church once … Continue reading REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – Aug 27, 2021: Friday