സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ രാജാവ് വരുന്ന വഴി കുർബാന തന്നെയല്ലേ ? സംശയിക്കേണ്ട

സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ രാജാവ് വരുന്ന വഴി കുർബാന തന്നെയല്ലേ ? സംശയിക്കേണ്ട

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s