സന്യാസ ജീവിതത്തിലേക്കു പോകാനൊരുങ്ങുന്നു എന്ന വർത്തകളെക്കുറിച്ചു മാർ ജേക്കബ് മുരിക്കൻ മനസുതുറക്കുന്നു

സന്യാസജീവിതത്തിലേക്കു പോകാനൊരുങ്ങുന്നു എന്ന വർത്തകളെക്കുറിച്ചു മാർ ജേക്കബ് മുരിക്കൻ മനസുതുറക്കുന്നു

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s