കാലം എന്നും ഓർക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ചരമ പ്രസംഗം…. അജനയോട് നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം…

കാലം എന്നും ഓർക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ചരമ പ്രസംഗം…. അജനയോട് നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s