അകന്നുപോയോരെന്നെ | Fr. Xavier Kunnumpuram mcbs

അകന്നുപോയോരെന്നെ | Fr. Xavier Kunnumpuram mcbs

Advertisements

ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും മാധുര്യം തുളുമ്പുന്ന ഗാനം… ഹൃദയം തൊടുന്ന വരികൾ…

Please hear and share this song as a mission for spreading the real feel of God’s Love…
Song link : https://youtu.be/QamNjtQ66Gk

Advertisements
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s