വഞ്ചനയുടെ നാണയ കിലുക്കങ്ങൾ! വിശുദ്ധ വാര ധ്യാനം Fr. Daniel Poovannathil

വഞ്ചനയുടെ നാണയ കിലുക്കങ്ങൾ! വിശുദ്ധ വാര ധ്യാനം Fr. Daniel Poovannathil

Advertisements

Holy Week Retreat 2022. Led by Fr. Daniel Poovannathil.

കുരിശിന്റെ വഴി : 5.00 pm
സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥന : 6.00 pm
വചന പ്രഘോഷണം : 7.00 pm

Previous Days
Day 01
https://youtu.be/MvHqJknbGQo
Day 02
https://youtu.be/bAC1o7I-5Ps
Day 03
https://youtu.be/v-bvriXsHVg

Upcoming Live!

April 14, 2022
https://youtu.be/EEy-exkjbFQ

Mount Carmel Retreat Centre
Malankara Hills, Vettinad, Kerala 695028
© Fr.Daniel Poovannathil Official. All Rights Reserved.

Downloading, duplicating and re-uploading of this video will be considered as copyright infringement.

HolyWeek_Retreat2022 #Fr_Daniel_Poovannathil_latest #frdanielpoovannathil #Fr_daniel_2022

Advertisements
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s