തിരക്കുമൂലം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? Too busy to pray? Fr Thomas Vazhacharickal

തിരക്കുമൂലം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? Too busy to pray? Fr Thomas Vazhacharickal

Advertisements

റവ. ഡോ. തോമസ് വാഴചാരിക്കൽ

Mount Nebo Retreat Centre YouTube Channel -https://www.youtube.com/channel/UCjfO…

2020 ഏപ്രിൽ 14 നു ആരംഭിച്ച, ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന, ദിവസേനയുള്ള ഓൺലൈൻ ധ്യാനത്തിൽനിന്നു തെരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ നൽകപ്പെടുന്നത്. പ്രസ്തുത വചന പ്രഘോഷണത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒരോ വീഡിയോയുടെയും അവസാനം ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ നല്ല ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെ ചൈതന്യത്തിൽ കത്തോലിക്കാ ആത്മീയതയിൽ കരുത്തോടെ മുന്നേറുവാൻ ഈ ഓൺലൈൻ ധ്യാനം ആദ്യ സെഷൻ മുതൽ ക്രമമായി സംബന്ധിക്കുക.

Mount Nebo Retreat Center, Vagamon, Diocese of Palai
Phone: +91 9847472522, +91 9632805800, +91 9947114491
For feedback: SMS +91 9947114491
Email: mtnebovagamon@gmail.com
Website: http://www.mountnebo.online

Advertisements
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s