ജൂൺ 3 – വിശുദ്ധ ചാൾസ് ലുവാംഗയും സഹരക്തസാക്ഷികളും | Saint Charles Lwanga and fellow martyrs

ജൂൺ 3 – വിശുദ്ധ ചാൾസ് ലുവാംഗയും സഹരക്തസാക്ഷികളും | Saint Charles Lwanga and fellow martyrs

Advertisements

ഉഗാണ്ടയിലെ നമുഗോംഗോയിൽ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി സ്വജീവിതം ബലിയേകിയ വിശുദ്ധ ചാൾസ്‌ ലുവാംഗയെയും സഹരക്തസാക്ഷികളെയും കത്തോലിക്കാസഭ ഇന്ന് അനുസ്മരിക്കുന്നു. ആഫ്രിക്കൻ കത്തോലിക്കാ യുവജനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്വർഗ്ഗീയമദ്ധ്യസ്ഥനാണ് വിശുദ്ധ ചാൾസ് ലുവാംഗ.

Script, Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Advertisements
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s