പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേക ധ്യാനം അഞ്ചാം ദിവസം |  Pentecost Retreat 2022 – Day 5

പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേക ധ്യാനം അഞ്ചാം ദിവസം |  Pentecost Retreat 2022 – Day 5

Advertisements

Streamed live on Jun 2, 2022 പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേക കൺവെൻഷൻ 2022 – Day – 05

00:00 Intro

05:20 Rosary

43:37 Holymass

02:15:35 Fr Daniel Poovannathil

03:33:39 Adoration

Day 01 (ഒന്നാം ദിനം ലൈവ് ലിങ്ക്) 29/05/2022
https://youtu.be/61gIG4hFtTk

Day 02 (രണ്ടാം ദിനം ലൈവ് ലിങ്ക്) 30/05/2022
https://youtu.be/ByrWFo8hRl0

Day 03 (മൂന്നാം ദിനം ലൈവ് ലിങ്ക് ) 31/05/2022
https://youtu.be/s4vxjMCm4Sc

Day 04 (നാലാം ദിനം ലൈവ് ലിങ്ക് ) 01/06/2022
https://youtu.be/RlDNTpnjcYg

Day 05 (അഞ്ചാം ദിനം ലൈവ് ലിങ്ക്) 02/06/2022
https://youtu.be/4KgEzN-I9-M

പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്‌ത്‌ നമുക്കും സുവിശേഷ പ്രചാരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകാം.

Please share maximum!
Share it and be a part of Evangelism

frdanielpoovannathil

Pentecost Retreat 2022 #fr_daniel_2022

Advertisements
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s