ജൂലൈ 8 വിശുദ്ധ വിത്ബുർഗ്ഗ | Saint Withburga

ജൂലൈ 8 – വിശുദ്ധ വിത്ബുർഗ്ഗ | Saint Withburga

Advertisements

ഒരേ കുടുംബത്തിലെ വിശുദ്ധരായ നാല് സഹോദരിമാരിൽ ഒരുവളായിരുന്നു വിശുദ്ധ വിത്ബുർഗ്ഗ.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s