ഉദരത്തിൽ വച്ചുതന്നെ കുട്ടികൾ എല്ലാ ബാല്യ പാഠങ്ങളും പഠിക്കുന്നു. ചിന്തിക്കുവാനും ചിരിക്കുവാനും

ഉദരത്തിൽ വച്ചുതന്നെ കുട്ടികൾ എല്ലാ ബാല്യ പാഠങ്ങളും പഠിക്കുന്നു. ചിന്തിക്കുവാനും ചിരിക്കുവാനും

Advertisements

ഉദരത്തിൽ വച്ചുതന്നെ കുട്ടികൾ എല്ലാ ബാല്യ പാഠങ്ങളും പഠിക്കുന്നു.
ചിന്തിക്കുവാനും ചിരിക്കുവാനും തിരുത്തുവാനും
Directed and Produced By Bethlehem TV
Visit For More Videos http://www.bethlehemtv.org​​​​​​​​​
Subscribe Our Youtube Channel
https://youtube.com/c/BethlehemTVindia​​

bethlehemtv #frjosephputhenpurayil

Advertisements
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s