വാതായനങ്ങൾ തുറക്കുന്ന ദൈവം | Prakash Puthur

വാതായനങ്ങൾ തുറക്കുന്ന ദൈവം | Prakash Puthur

Advertisements

TONE OF CHRIST MEDIA
Fr.Xavier Kunnumpuram mcbs

toneofchristmedia #ChristianSongs #christianmusic

Song | Vaathaayanangal Thurakkunna Dheivam
Type | Christian Devotional
Lyrics | James Kunnumpuram
Music | Fr.Xavier Kunnumpuram mcbs
Singing | Prakash Puthur
Programming & Mastering | Leo Sunny Mutholapuram
Visual Editing | Fr.Xavier Kunnumpuram mcbs
Produced by JOE AND JAMES
Published by TONE OF CHRIST MEDIA
Special Thanks to THARIANS GARDEN
Villoonni P. O.,KTM
Mob.+91 82819 22871

Lyrics

വാതിലുകളെല്ലാമടയുമൊരെൻ മുന്നിൽ,
വാതായനങ്ങൾ തുറക്കുന്ന ദൈവമേ,
വഴികളെല്ലാമടയുമൊരെൻ മുന്നിൽ,
രാജവീഥികൾ തുറക്കുമെൻ ദൈവമേ,
നിന്നിലെ ചൈതന്യമെനിക്കായി നീട്ടുന്ന,
നിത്യമാം കരുതലായ് ഞാൻ കാണും ദൈവമേ.

വഴികളിലെനിക്കായി കാത്തുനിൽക്കും,
വീഴാതെയെന്നെ നീ കൈപിടിക്കും,
അലിവോടെനിക്കായി നോക്കിനിൽക്കും,
അറിയാത്ത വഴികളിൽ കാവലാകും.

പിടിവിട്ടുപോയെന്നു ഞാൻ നിനയ്‌ക്കും
പീഡിതനാണെന്നുമോർത്തുപോകും,
പകലിൽ തണലായി കൂടെ നിൽക്കും,
ഇരുളിൽ തിരിയായി കൂട്ടുപോരും.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s