വിവാഹം നടക്കുന്നതിനും ദാമ്പത്യം അനുഗ്രഹം ആകുന്നതിനും | Fr. Daniel Poovannathil

One Day Service | For marriage to take place and marriage to be blessed. Led by Fr. Daniel Poovannathil. ഏകദിന ശുശ്രൂഷ | വിവാഹം നടക്കുന്നതിനും ദാമ്പത്യം അനുഗ്രഹം ആകുന്നതിനും | Fr. Daniel

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s