യേശുവിലൂടെ മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ട്? Must watch | Fr. Daniel Poovannathil

യേശുവിലൂടെ മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ട് ? Must watch | Fr. Daniel Poovannathil

Advertisements

Ireland Belfast retreat session.

Fr. Daniel Poovannathil, MCRC, Trivandrum. © Fr.Daniel Poovannathil Official. All Rights Reserved.

Downloading, duplicating and re-uploading of this video will be considered as copyright infringement.

frdanielpoovannathil #Belfast

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s