ഉണ്ണീശോയോടുള്ള നൊവേന | Novena Prayers to Infant Jesus MALAYALAM | POWERFUL NOVENA TO INFANT JESUS

ഉണ്ണീശോയോടുള്ള നൊവേന | Novena Prayers to Infant Jesus MALAYALAM | POWERFUL NOVENA TO INFANT JESUS

Advertisements

ഈശോമിശിഹായ്ക്കു സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ …

ഈ പ്രാർത്ഥന വീഡിയോയിലൂടെ ഞങ്ങൾ പങ്കു വയ്ക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന

ഉണ്ണീശോയോടുള്ള നൊവേന | Novena Prayers to Infant Jesus -MALAYALAM| POWERFUL NOVENA TO INFANT JESUS

ഈശോയിൽ സ്നേഹത്തോടെ…

ജോൺ ജോഫിൻ & LITTLE GOODNESS FAMILY

_______ OUR CONTACT DETAILS _______

MY WHATS APP NUMBER- +1-587-871-4689
EMAIL: johnjofin@littlegoodness.org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s