ആഴമേറിയ സ്നേഹമായ് ദൈവം | Cyriac Sabu John

ആഴമേറിയ സ്നേഹമായ് ദൈവം | Cyriac Sabu John

Advertisements

TONE OF CHRIST MEDIA
Fr.Xavier Kunnumpuram mcbs

toneofchristmedia #ChristianSongs #christianmusic

For the KARAOKE https://youtu.be/WtqQup1pf0Q

Song | Azhameriya Snehamai Dheivam
Type | Christian Devotional Song
Lyrics & Music | Fr.Xavier Kunnumpuram mcbs
Singer | Cyriac Sabu John
Programming & Mastering | Leo Sunny Mutholapuram
Voice Recording | Jayadevan, DDM Studio, KTM
Visual Recording & Editing | Fr.Xavier Kunnumpuram mcbs
Produced and Published by TONE OF CHRIST MEDIA
For the KARAOKE https://youtu.be/WtqQup1pf0Q

Lyrics
ആഴമേറിയ സ്നേഹമായ് ദൈവം
ആത്മജാതനെ എനിക്ക് നൽകി
ഇതിലുമേറെ വിലയുള്ള സ്നേഹമിവിടുണ്ടോ…
ഇതിലുമുപരി സ്നേഹമേകാൻ മർത്യരിവിടുണ്ടോ…
ജീവനുള്ള സ്നേഹമേ
ജീവനേകും സ്നേഹമേ
നന്ദിയല്ലാതെന്തു ചൊല്ലാൻ
നിത്യ സ്നേഹരൂപനെ

ആരു തള്ളിപ്പറഞ്ഞാലും ആരെനിക്കെതിരായാലും
ആത്മനാഥൻ കൂടെയുള്ളതാണെൻ ബലം
ലോകമെനിക്കൊരു സുരക്ഷിത ഭവനമല്ല
രക്ഷയെകും നാഥനെന്റെ കൂടെയുണ്ടല്ലോ

ആഗ്രഹങ്ങൾ വളരുമ്പോൾ
ആകുലങ്ങളേറുമ്പോൾ
നിന്നെയെന്നും കരുതും നാഥനെ മറന്നിടല്ലേ
ഏതു സഹനവും കടന്നുവന്നാലും
മരിച്ചുയർത്തൊരു നാഥനെ നീ മറന്നുപോകരുതേ
For the KARAOKE – https://youtu.be/WtqQup1pf0Q

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s