സി. റാണി മരിയയോടുള്ള നൊവേന | ഏഴാം ദിവസം

Advertisements

വാഴ്ത്തപ്പെട്ട രക്തസാക്ഷി സി. റാണി മരിയയോടുള്ള നൊവേന

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഗാനം

പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥന

കാർമ്മി: പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രീയേക ദൈവമേ സി. റാണി മരിയയെ രക്തസാക്ഷി മകുടം ചാർത്തി വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരുടെ പദവിയിലേയ്ക്കുയർത്തി അൾത്താര വണക്കത്തിന് അർഹയാക്കിയതിന് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. “സ്നേഹിതർക്കു വേണ്ടി ജീവൻ അർപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹമില്ല ” എന്ന അങ്ങയുടെ വചനത്തിന് തന്റെ അവസാന തുള്ളി രക്തവും ചിന്തി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ സി. റാണി മരിയായെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയ അങ്ങ് ത്യാഗ നിർഭരവും അനുകമ്പാർ ദ്രവുമായ ജീവിതത്തിലൂടെ പാവങ്ങളിലേയ്ക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുവാൻ ഞങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സ്നേഹത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും സത്യത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും പ്രവാചികയായി , ദരിദ്രരുടേയും, മർദ്ദിതരുടെയും , ചൂഷിതരുടെയും പക്ഷം ചേർന്ന് അവരുടെ മാനുഷികാവകാശങ്ങൾക്കു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുവാൻ സി. റാണി മരിയാ യെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയ അങ്ങ് വേദനിക്കുന്ന മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളെ ദൈവീക ഛായയിലേയ്ക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ അവിടുത്തെ ഉപകരണങ്ങളാക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവ്വേശ്വരാ എന്നേക്കും സമൂഹം: ആമ്മേൻ

ഏഴാം ദിവസം: പുഞ്ചിരിക്കുന്ന പ്രേഷിത

ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞവരുടെ അവകാശവും ആനുകൂല്യവുമാണ് സഹനങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കുക എന്നത്. വാ. സി.റാണി മരിയയുടെ ജീവിതം അത് ഈ ലോകത്തിൽ ആനന്ദത്തിന്റെ വലിയൊരു സാക്ഷ്യമാണ്. ദൈവത്തെ കൊണ്ടും, ദൈവിക കാര്യങ്ങളാലും ദരിദ്രർക്കായുള്ള ശുശ്രൂഷയാലും സമ്പന്നമായ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു സി. റാണി മരിയ. തിരസ്ക്കരണത്തിന്റെയും , തകർക്കപ്പെടലിന്റെയും നിമിഷങ്ങളിൽ ആനന്ദത്തോടെ മുന്നോട്ടു കുതിക്കാൻ അവളെ പേരിപ്പിച്ചത് പരിപൂർണ്ണമായ സന്തോഷമാണ്.

ആനന്ദത്തെക്കുറിച്ച് പരി. പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ പറയുന്നതിപ്രകാരമാണ്. “യഥാർത്ഥ ആനന്ദം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നാമെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിത്തീരുന്നതിലല്ല, മറിച്ച് ദൈവത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കുന്നതിലും , അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിലുമാണ്. സി. റാണി മരിയയെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളായി പ്രഖ്യാപിച്ച വേളയിൽ പരി.പിതാവ് പറഞ്ഞു “She is an apostle of smile”. സി. റാണി മരിയ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ആനന്ദത്തിന്റെ ഒരു ഉടമയായിരുന്നു. താൻ കണ്ടുമുട്ടിയവർക്കും തന്റെ പക്കലേക്ക് കടന്നുവന്നവർക്കും എറെ ഹൃദയസ്പർശകമായിരുന്നു അവളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന ആനന്ദം . ദുരിതങ്ങൾക്കോ, വാളിനോ, തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്കോ, സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കോ അവളിലെ സന്തോഷത്തെ തകർക്കാനായില്ല. വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ പ്രേഷിത ജോലിയിലും, വളരെ ശാന്തതയോടും , സന്തോഷത്തോടും കൂടെ അവൾ മുന്നേറി. സന്തോഷ പ്രകൃതി, സ്വയം അംഗീകരിക്കുന്ന മനോഭാവം, സംതൃപ്തമായ ജീവിതം എന്നിവയെല്ലാം അവളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളായിരുന്നു. അവളുടെ ആന്തരിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമായിരുന്നു അവളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന ആനന്ദം. ആഴമായ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഈ സന്തോഷം അവൾ നിറമനസ്സോടെ സകലർക്കും പകർന്നേകിയിരുന്നു. സഭാ പിതാവായ വി. ഇരണേവൂസിന്റെ വാക്കുകൾ ഈ സമർപ്പിതയിൽ അന്വർത്ഥമാണ്. “ജീവിതം അതിന്റെ തികവിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം”. ഇത് വാ. റാണി മരിയയുടെ ആത്മാവിലും ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ഒന്നായിരുന്നു. അതായിരുന്നു അവളെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന പ്രേഷിതയാക്കിയത്.

ദൈവ വചനം.

വി. മത്തായി 5, 1-12

(പ്രഭാഷണം / മൗന പ്രാർത്ഥന)

ലുത്തിനിയ

കർത്താവേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ… കർത്താവേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ

മിശിഹായേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ… മിശിഹായേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ… കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ.

മിശിഹായേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ… മിശിഹായേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ

മിശിഹായേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൈക്കൊള്ളണമേ… മിശിഹായേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൈക്കൊള്ളണമേ

സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവായ ദൈവമേ… ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

ഭൂലോക രക്ഷകനായ പുത്രനായ ദൈവമേ… ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമേ… ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

ഏക ദൈവമായ പരി. ത്രിത്വമേ… ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

പരി. മറിയമേ… ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ

ദൈവത്തിന്റെ മാതാവേ… ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ

ക്രൂശിതന്റെ ആത്മ മിത്രമായ റാണി മരിയായേ… ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ

തിരുസഭയുടെ വത്സലപുത്രിയേ…

സീറോ മലബാർ സഭയുടെ അഭിമാന പാത്രമേ…

ഫ്രാൻസിസ്ക്കൻ ആരാമത്തിലെ രക്ത പുഷ്പമേ..

സുവിശേഷത്തിന്റെ ധീരയായ പ്രവാചികയേ..

ഇൻഡോറിന്റെ ധീര റാണിയേ..

നീതിയുടെ പ്രവാചക ശബ്ദമേ

ബലഹീനരുടെ അത്താണിയേ

ക്ഷമയുടെ മാലാഖയേ

ഏകാന്ത പഥികരുടെ മിത്രമേ

ആനന്ദത്തിന്റെ നിറകുടമേ

ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന്റെ ആരാധികയേ

ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ കിരണമേ

പുഞ്ചിരിയുടെ അപ്പസ്തോലയേ

സുവിശേഷ വത്കരണത്തിന്റെ ഉത്തമ മാതൃകയേ

പ്രേഷിത രംഗത്തെ പ്രകാശഗോപുരമേ

ചൂഷിതരുടെ ഉറ്റമിത്രമേ

മിഷനറിമാരുടെ ധീരമാതൃകയേ

സുക്യതങ്ങളുടെ ഉദ്യാനമേ

ദൈവൈക്യത്തിന്റെ കണ്ണാടിയേ

പരിത്യാഗത്തിന്റെ പരിമളമേ

പാവങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ ദർശിച്ചവളേ

ഈശോയ്ക്കായി മുറിവുകൾ ഏറ്റവളേ

നോച്ചൻപൂർ മലയിൽ ബലിയായവളേ

ധീരരക്തസാക്ഷി റാണി മരിയയേ

അർപ്പണത്തിന്റെ മാതൃകയായ റാണി മരിയയേ

ദൈവ വചനത്തിന്റെ വീണയായ റാണി മരിയയേ

പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രേഷിതയായ റാണി മരിയയേ

പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെട്ട റാണി മരിയയേ

കാരുണ്യത്തിന്റെ മകുടമായ റാണി മരിയയേ

അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ ശബ്ദമായിരുന്ന റാണി മരിയയേ

ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദിവ്യ കുഞ്ഞാടേ… കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ

ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദിവ്യ കുഞ്ഞാടേ… കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ

ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദിവ്യ കുഞ്ഞാടേ …കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ .

കാർമ്മി: ഈശോ മിശിഹായുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാകുവാൻ

സമൂഹം: വാഴ്ത്തപ്പെട്ട രക്തസാക്ഷി സി. റാണി മരിയയേ, ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ .

സമാപന പ്രാർത്ഥന

കാർമ്മി: സ്നേഹനാഥനായ ഈശോയെ അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെയും ആനന്ദത്തിന്റെയും സന്ദേശം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിലൂടെ ഈ ലോകത്തിൽ പരത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ എളിയ വാക്കുകളിലൂടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും സുവിശേഷ സന്തോഷം, പകർന്നേകാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യത്തെ നീ ആശീർവ്വദിക്കണമെ. അനുദിനം ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന പാവപ്പെട്ടവരിലും സങ്കടമനുഭവിക്കുന്നവരിലും നിന്റെ തിരുമുഖം ദർശിച്ചു കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എളിയ ശുശ്രൂഷകൾ അങ്ങേയ്ക്ക് സ്വീകാര്യമായ വിധം സന്തോഷപൂർവ്വം നിർവ്വഹിക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവു നൽകി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും. ആനന്ദത്തിന്റെ പ്രേഷിതയായി മാറിയ രക്തസാക്ഷി വാ. സി. റാണി മരിയയുടെ മദ്ധ്യസ്ഥതയിലൂടെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും പരിപൂർണ്ണ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. വാ. സി. റാണി മരിയയുടെ മദ്ധ്യസ്ഥത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ സ്വീകരിച്ച് ഞങ്ങളെ ധന്യരാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവ്വേശ്വരാ എന്നേക്കും.

സമൂഹം: ആമേൻ

Advertisements
Advertisements
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s