ദൈവകരുണയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ?

ദൈവകരുണയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ? Fr. Daniel Poovannathil

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s