സിലിക്കു ഭ്രാന്തുണ്ടെന്നു വരുത്തിത്തീര്‍ക്കാന്‍ ആസൂത്രിത ശ്രമം നടന്നു, തെളിവുകള്‍ ഷാജുവിനു നേരെ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s