കാത്തിരിപ്പ്

*കാത്തിരിപ്പ്*

ഓരോ കാത്തിരിപ്പും ഓരോ അനുഭവമാണ്… ഒരേ വാക്ക്…
ഒരേ അർത്ഥം…
എങ്കിലും…

പ്രണയിനിയുടെ കണ്ണുകളിലെ
നക്ഷത്രതിളക്കവും
ആശുപത്രിവരാന്തയിലെ
കവിളുകളിലെ ഉപ്പുരസവും
കാത്തിരിപ്പിന്റെ രണ്ടു ഭാവങ്ങൾ…

പുലർകാലമഞ്ഞിന്റെ
സുഖമോലും തണുപ്പാകാം
പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന
കനലിന്റെ ചൂടാകാം
കാത്തിരിക്കുന്ന മനസ്സിലൂടോഴുകുന്ന
ചിന്തതൻ ജലപ്രവാഹത്തിന്…

*_രേഖ_*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s