എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ നിന്ന് പോലും നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s