രണ്ട് തരം കാഴ്ചകളിൽ ആദ്യത്തേത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകും, രണ്ടാമത്തേത് നമുക്ക് ഉണ്ടോ എന്നാണ് പ്രധാനം !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s