ക്രിസ്തുവിന്റെ വഴിയിലൂടെ ഭരണം നയിച്ച കെജ്രിവാള്‍ വീണ്ടും ഭരണത്തിലേക്ക് Arvind Kejriwal | Shekinah TV

https://youtu.be/hkBHOThDtIs