കത്തിജ്ജ്വലിച്ച് കുംഭച്ചൂട്; നാലു ജില്ലകൾക്ക് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്‍റെ മുന്നറിയിപ്പ്

https://www.deepika.com/News_latest.aspx?catcode=latest&newscode=325789
Download Deepika official app:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deepika.news

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s