പാക് അനുകൂല മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയ പെൺകുട്ടിക്ക് വധ ഭീഷണി; 10 ലക്ഷം ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ച് ശ്രീരാം സേന

https://www.deepika.com/News_latest.aspx?catcode=latest&newscode=326224
Download Deepika official app:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deepika.news

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s