Giáo dân Vũ Hán: Thứ Sáu Tuần Thánh của chúng tôi dài quá, biết đến khi nào mới đến lễ Phục sinh?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s