ദിവ്യബലി വായനകൾ 6th Sunday of Easter 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 ഞായർ 6th Sunday of Easter  Liturgical Colour: White. If the Ascension of the Lord is going to be celebrated next Sunday, the alternative Second Reading and Gospel shown here (which would otherwise have been read on that Sunday) may be used today. പ്രവേശകപ്രഭണിതം cf. ഏശ 48:20 … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ 6th Sunday of Easter 

എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തോടെ

"ലോകം നിങ്ങളെ വെറുക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിനു മുൻപേ *അത് എന്നെ വെറുത്തു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ " (യോഹന്നാൻ 15:18) അതെ, ക്രിസ്തുവിനെ വെറുത്തവർ ഞങ്ങളെയും പരിഹസിച്ചു തേച്ച് ഒട്ടിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകൾ കുറെ ആയി. പരാതിയോ പരിഭവമോ ഇല്ല: നന്ദിയും കടപ്പാടും മാത്രം ! കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് "ജീവിതം ക്രിസ്തുവും മരണം നേട്ടവും ആണ്." *ഒരുപാട് തന്തമാർഉള്ളവർ എന്നും, *പ്രത്യേക ജീവിവർഗ്ഗം**എന്നും ഒക്കെ ഞങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവരോടും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരോടും ഒരു വാക്ക് : ഉണ്ട് ! ഞങ്ങൾക്ക് … Continue reading എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തോടെ