കംപ്യൂട്ടർ ജീനിയസായ ബാലൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട പദവിയിലേക്ക്…

അഗാധമായ ദിവ്യകാരുണ്യ ഭക്തിയില്‍ ജീവിച്ച് പതിനഞ്ചാം വയസില്‍ മരണമടഞ്ഞ് തിരുസഭ ധന്യപദവിയിലേക്ക് ഉയര്‍ത്തിയ കാര്‍ളോ അക്യൂറ്റിസിന്റെ നാമകരണം പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക്

Venerable Carlo Acutis was an Italian Roman Catholic teenager. He was best known for documenting Eucharistic miracles around the world and cataloging them all onto a website that he himself created in the months before his death from leukemia.
Born: 3 May 1991, London, United Kingdom
Died: 12 October 2006, Monza, Italy
Place of burial: Santa Maria Maggiore, Assisi, Italy
Venerated in: Roman Catholic Church
Patronage: : Youth; Students;
Parents: Antonia Acutis, Andrea Acutis

Bringing you the latest Apostolic Church News at a glance from all over the world. MJ TV telecasts the News in Grace.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s