01.11.2020 – புனிதர் அனைவர் பெருவிழா ஞாயிறு – நற்செய்தி, மறையுரை Rev.fr.sundar -TAMILCATHOLICTV

Watch “01.11.2020 – புனிதர் அனைவர் பெருவிழா ஞாயிறு – நற்செய்தி, மறையுரை Rev. fr. sundar -TAMILCATHOLIC TV” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s