02.11.2020 – இறந்த விசுவாசிகள் அனைவர் – திங்கள் – நற்செய்தி, மறையுரை Rev.fr.sundar -TAMILCATHOLICTV

Watch “02.11.2020 – இறந்த விசுவாசிகள் அனைவர் – திங்கள் – நற்செய்தி, மறையுரை Rev. fr. sundar -TAMIL CATHOLIC TV” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s