ಮ್ಹಜೆಂ ಘರ್ ಚೊರಾಂಚೆಂ ಭುಂಯಾರ್ ನ್ಹಂಯ್| WORD OF GOD |Konkani | 20 -11-2020 Fr Franklin D’Souza

Watch “ಮ್ಹಜೆಂ ಘರ್ ಚೊರಾಂಚೆಂ ಭುಂಯಾರ್ ನ್ಹಂಯ್| WORD OF GOD |Konkani | 20 -11-2020 By Fr Franklin D’Souza” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s