ഇറ്റലിയിൽ വോട്ടിങ്ങ് നടത്തിയാൽ യേശുതോറ്റു പോകും പാത്രേ പീയോ ജയിക്കും. – Mar Thomas Tharayil

Watch “ഇറ്റലിയിൽ വോട്ടിങ്ങ് നടത്തിയാൽ യേശുതോറ്റു പോകും പാത്രേ പീയോ ജയിക്കും. – Mar Thomas Tharayil” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s