31.12.2020 கிறிஸ்து பிறப்பின் எண்கிழமை 7ஆம் நாள் – திருப்பலி மறையுரை Rev. fr. sundar

Watch “31.12.2020 கிறிஸ்து பிறப்பின் எண்கிழமை 7ஆம் நாள் -திருப்பலி மறையுரை Rev. fr. sundar” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s