ലേഖനങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ട സഭകൾ ഇന്ന് എവിടെ? അതിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ അറിയുവാൻ കാണുക – George Sebastian

Watch “ലേഖനങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ട സഭകൾ ഇന്ന് എവിടെ? അതിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ അറിയുവാൻ കാണുക. – George Sebastian” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s